Основи на генетиката

Posted on February 13, 2011


Конете, както и всички живи същества, имат гени, които играят ролята на проект за изграждане на животното. Всичко за вас или вашият кон – тегло, цвят на косата, цвят на очите, размер на носа – всичко е записано във вашата ДНК.

Целият генетичен материал се съдържа в хромозомите. По същество, ДНК се свързва с протеини, за да образува генетични молекули. Тези хромозоми (има 32 двойки в коня) са изградени от малки части, наречени гени. Всеки ген се намира на едно и също място, в една и съща хромозома при всеки кон.

Тези гени не са разположени случайно в хромозомата; всеки ген има свое собствено място в хромозомата; Това определено място, на което се намира генът, се нарича локус.

Съществуват различни варианти на гените. Те се наричат алели. Например, при коня има ген за сив цвят. Има две форми на този ген: „G” или „g”. Единият алел, „G”, е ген за „наличие” на сив цвят, който прави конят сив. Той задава кода за сив кон. Алелът „g” определя „неналичие” на сив цвят, което означава, че конят не е сив. Той задава кода за кон, който няма да бъде сив.

Главните и малките букви се отнасят за различни гени. Главните букви се отнасят за доминантните гени, или гените за „наличие” на определена характеристика; малките букви се отнасят за рецесивните гени, или тези за „неналичие” на тази характеристика. Обикновено, когато пишете за кон, ще пишете само за доминантните гени, защото само те се проявяват в цвета на конете. Например, хората казват, че кестенявият цвят е „ee”, но това не означава, че конят има само тези два гена. Кафявият кон има, също така, и гени „gg”, които са два гена за неналичие на сив цвят, и всеки друг ген за неналичие. Това, обаче, е даденост и няма нужда да бъде записвано; обикновено се записват само гените, повлияващи цвета, освен, ако няма въпрос дали конят притежава даден ген (например, ако конят е пъстър, но изглежда сив, някой може да напише „gg” когато описва генетичния състав на коня, за да се избегне объркване).

При конете обикновено има две форми на гените (алели), които наричаме форми за „наличие” и „неналичие”. Единият е код за определен цвят, а другият е код за липсата му. Например, генът „Rn” определя пъстрия цвят на коня (роан); генът „rn” определя конят да не бъде пъстър. Всички не пъстри коне са „rnrn”.

Още термини, които е необходимо да знаете: фенотип е това как изглежда коня, а генотип е генетичният му състав. Два коня с еднакъв фенотип, или еднакъв физически цвят, могат да имат различен генотип, или различни гени.

Гените се определят като доминантни или рецесивни. Някои гени са по-доминантни от други – те надделяват над другите гени и имат последната дума в това какъв цвят да бъде коня. Рецесивните гени ще бъдат „прегазени” от доминантните гени, ако доминантните гени съществуват при този кон. Най-рецесивният цвят е кестенявият – той е рецесивен спрямо всеки друг цвят. Това означава, че кестенявият кон няма да има доминантни гени за „наличие”, а само гени за кестеняв цвят… иначе нямаше да е кестеняв, а цветът би бил погълнат от доминантните гени. Кестеняв кон, кръстосан с кестеняв, винаги дава кестеняво поколение, тъй като това са единствените гени за „наличие”, които могат да предадат.

Най-доминантният цвят е сивият. Сивият цвят претопява всеки друг цвят – конят може да има който и да е друг ген и само един сив ген би претопил всички други. Конят ще бъде сив. Всеки сив кон има сив родител – не можете да получите сив кон, от родители, които не са сиви. Защо? Защото този ген е най-доминантният – конете не могат да „скрият” сивите гени, защото ако имат сиви гени, те ще са сиви, тъй като сивият ген надделява над всички други.

Всеки кон има ДВА алела на ген. Защо? Защото хромозомите са по двойки, по една от всеки родител. И на всяка хромозома има локус за специфичен ген… като генът за сив цвят. Това означава, че има общо два локуса за всеки ген на коня.

Тъй като всеки кон има два локуса за всеки ген, това означава, че те могат да имат едни и същи алели на всеки локус или различни.

Какво означава това? Така, сивият кон може да бъде „Gg” или „GG” – а само гледайки коня не може да знаете кой е. Може да има един или два доминантни сиви гена. Конят, който не е сив кон е „gg” – той няма ген за сив цвят, така че не е сив.

Кон, който има два алела на същия ген, се нарича хомозиготен. Двата гена са едни и същи, което означава, че със сигурност ще се предадат в поколението – не може да не се предадат, тъй като конят не разполага с други гени. Всички кончета на кон, който е „GG” ще бъдат сиви. Кон, който има по един от алелите се нарича хетерозиготен. Докато хетерозиготния сив кон ще бъде сив, това не означава, че и цялото му поколение ще бъде сиво – само 50%, тъй като има еднакъв шанс конят да предаде неговият „G” ген или „g” ген. По-долу е даден пример за гените на измислени коне Боб, Бети и Фред. Виждате, че всеки кон има два сивокафяви гена; И двата могат да бъдат за „наличие”, и двата могат да бъдат за „неналичие” или по един от всеки.

Първият кон, Боб, е „dd”, което означава, че има два гена за „неналичие” на сивокафяв цвят. С други думи, той не е сивокафяв. Ако той се кръстоса с кобила, която не е сивокафява, никога няма да се получи сивокафяво конче.

Следващият кон, Бети, има един ген за „наличие” на сивокафяв цвят и един ген за „неналичие” на този цвят – и тъй като „D” генът е доминантен, тя е сивокафява. Но почакайте! Какво става с гена за „неналичие” на сивокафяв цвят? Формата за “наличие” на гена е доминантна, така че кобилата е сивокафява, защото нейният „D” ген е разпоредил да бъде така. Нейните жребчета също ще вземат „d” или „D” гена от нея. Така, че тя има 50% шанс да предаде на своето поколение сивокафявата окраска.

Последният кон, Фред, е хомозиготен по отношение на сивокафявия цвят. Той има два гена за този цвят. Въпреки, че на вид той може да изглежда като Бети, с други думи фенотипът им да е еднакъв, техният генотип е различен. Няма значение каква кобила ще заплодите с него, той ще даде поколение със сивокафяв цвят – защото това е всичко, което може да предаде!

Когато ген на един локус има ефект върху гените на друг локус, казваме, че той е епистатичен. Генът, който е повлиян е хипостатичен. Например, генът „G” (сив) е епистатичен към гена „ee” (кестеняв) и всички други гени, защото ги „скрива”.

Конете унаследяват 50% от гените от тяхната майка и 50% от техния баща. Бащата и майката дават по един алел от всеки цвят. Те допринасят еднакво за генетичния състав на жребчето.

Кой ген предава той или тя (те имат два гена, но се предава само единият)? Има 50% шанс за всеки ген.

Когато подхвърлите монета, може да се падне ези или тура. Има 50% шанс да се случи всяко от двете. Ако подхвърлите монетата 10 пъти и се пада всеки път ези, това означава ли, че следващият път ще бъде отново ези, защото така се получава с тази монета или означава, че следващият път ще бъде тура (защото вече е време!)? Не, нито едно от тези заключения не е разумно.

Когато подхвърлите монета, независимо от предишните подхвърляния, винаги имате еднакъв шанс да се падне ези или тура. Монетата не знае по какъв начин се е приземила и не може да вземе решение как да падне този път; това е случайност. Много хора глупаво си мислят, че предишните подхвърляния влияят върху следващите – не само за монетите, но и за конете.

Ако вашата кобила има женско конче, това означава ли, че следващият път ще бъде жребче? Ако тя досега е имала 5 жребчета това означава ли, че кобилата е производител на жребци и винаги ще ражда жребчета и за в бъдеще? НЕ! Всеки път, когато се запложда, има равен шанс да се роди конче от мъжки или женски пол. О, и между другото, полът на кончето се определя от спермата… така че кобилата изобщо няма вина, НИТО ПЪК жребеца. Това е просто като при подхвърлянето на монета – случайност.

Тъй като има 50% шанс да бъде едното от двете, това означава ли, че ако подхвърлите монета 100 пъти, ще се падне 50 пъти ези и 50 пъти тура? Не, няма. Не можете да предвидите по кой начин точно ще се приземи монетата, но можете да кажете, че има еднакъв шанс и за двете. Генетиката на конете е същата; в много случаи можете да кажете със сигурност какъв цвят ще бъде кончето, но в други случаи можете само да предполагате и да кажете кой цвят е най-вероятно да бъде и какъв не би могло да бъде. Винаги има неизвестни, които ще изскочат и ще ви изненадат, макар и рядко, но с разбиране на генетиката на конете в повечето случаи ще бъдете в състояние да кажете какъв цвят ще бъде кончето.

Advertisements