Българска федерация конен спорт

Posted on October 27, 2010

0


Българска федерация конен спорт

БФ ‘Конен спорт’ води организирана дейност от 1914 година под името ‘Български жокей клуб’ и от 1945 година под името ‘Българска федерация конен спорт’. Членува в Международната федерация по конен спорт от 1928 година. Съучредител на Европейска федерация по конен спорт на 18.02.2010г. Развива дисциплините: прескачане на препятствия, обездка, всестранна езда и издръжливост. С индивидуални състезатели и отбори взема участие в дисциплините всестранна езда, обездка и прескачане на препятствия в Олимпийските игри през 1924 г., 1928 г., 1932 г., 1952 г., 1956 г., 1960 г., 1972 г., 1980 г., 1992 г., 2000 г. и 2004г.

Най-добри постижения индивидуално:

* 5-то място – Стокхолм, 1956, – Генко Рашков с кобила Еуфория – всестранна езда

* 5-то място – Москва, 1980, Цветан Дончев с кон Медисон – всестранна езда

* 9-то място – Москва, 1980, Борис Павлов с кон Монблан – прескачане на препятствия

* 20-то място – Сидней, 2000, Росен Райчев с кон Премиер Крю – прескачане на препятствия

Най-добри олимпийски постижения отборно:

* сребърен медал отборно на Олимпийските игри в Москва, 1980 г. в дисциплината обездка с отбор: Георги Гаджев с Внимателен, Петър Мандаджиев с Чибор, Светослав Иванов с Алеко;

* 6-o място отборно на Олимпийските игри в Москва, 1980 г. в дисциплината прескачане на препятствия с отбор: Борис Павлов с Монблан, Никола Димитров с Валс, Димитър Генов с Макбет, Христо Качов с Повод

УСТАВ

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ организира дейността на конния спорт от 24.06.1914 година чрез “Жокей клуб”, от 1948 до 1958 година чрез “Републиканска секция по конен спорт”, а от 1958 година ръководи дейността на конния спорт под името “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ” / БФКС / в състава на БСФС. Учредена като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел от 13.03.1990 г.

БФКС е член на Международната федерация по конен спорт /ФЕИ/ от 1928 година.

Наименование и седалище

Чл. 1. Наименованието на организацията е БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ. Наименованието се изписва допълнително и на английски език, както следва : BULGARIAN EQUESTRIAN FEDERATION.

Чл. 2. Седалището на организацията е в град София 1040, община “Средец”, бул. “Васил Левски” № 75.

Срок

Чл. 3. БФКС е учредена за неопределен срок.

СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Статут

Чл. 4. БФКС е българско юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност в областта на конния спорт на национално равнище, обединяваща клубове по конен спорт, които признават настоящия устав.

Цели

Чл. 5. /1/ БФКС има за цел да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на конния спорт и да създава условия за любителска езда, конен туризъм и други форми за възстановяване на населението на национално и клубно ниво, чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

/2/ БФКС ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на Федерацията, треньорите, специалистите, ръководителите, деятелите и любителите. БФКС ще защищава и отстоява техните права в областта на конния спорт.

/3/ БФКС ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни съюзи, федерации, асоциации, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на конния спорт за изучаване и използване на постиженията им.

Принципи

Чл. 6. БФКС се изгражда на принципите на :

1. доброволност, гласност, публичност, спортсменство, равенство, взаимно уважение между клубове, ездачи, треньори, деятели, съдии и любители без оглед на раса, религия, партийна принадлежност;

2. право на глас на всеки член, участие в управлението на БФКС, както и право да бъде информиран за дейността на Федерацията;

3. отчетност;

4. участие в състезания, организирани от БФКС и ФЕИ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. БФКС :

1. представлява БФ Конен спорт пред международната федерация по конен спорт /ФЕИ/;

2. регламентира и организира държавните първенства на страната по конен спорт;

3. излъчва шампионите за съответните дисциплини и възрастови групи;

4. удостоява със звания спортисти, треньори и спортни деятели;

5. разработва и прилага специфични нормативно-методически и административни наредби и правилници в областта на конния спорт;

6. селекционира и организира подготовката на националните отбори по конен спорт и представлява Република България на международни спортни състезания и форуми;

7. предлага спортни клубове за лицензиране;

8. подготвя специализирани технически и административни кадри по конен спорт;

9. санкционира спортисти и длъжностни лица, допуснали употреба на допингови средства и прилагане на допингови методи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност;

10. приема правила и осъществява спортно правосъдие и спортно – технически арбитраж;

11. предоставя, прекратява и отнема състезателни права на спортисти;

12. управлява собственото си имущество;

13. извършва трансфер на състезатели;

14. извършва спортни услуги на граждани;

15. притежава правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от БФКС, като предоставя на договорна основа процент от постъпленията на клубовете, участници в съответното състезание.

Адрес: София, община “Средец”, бул. “Васил Левски” № 75

Advertisements